Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ekskursioner, lejrskole, hytteture og skolerejser

Princip for ekskursioner, lejrskoler, hytteture og skolerejser på Ulstrup Skole:

Formål:

Med princip for afvikling af ekskursioner, lejrskole og hytteture vil skolebestyrelsen sikre, at skoleforløbet indeholder mange spændende, udadvendte aktiviteter og fællesarrangementer, der supplerer, understøtter og indgår i den daglige undervisning.

Indfasning af princippet:

Princippet indfases således, at 7.årgang 2019/2020, er den første årgang, der er omfattet af princip for lejrskole i udskolingen. Dette bliver i skoleåret 2021/2022.

Ekskursioner/Åben skole:

Ved en ekskursion forstås, at den daglige undervisning henlægges til en destination uden for skolens område. Dette kan strække sig fra en lektion til en hel skoledag.

Ved Åben skole forstås et ud af to:

 • Eleverne er inviteret ud i en anden kontekst ude i det omgivende samfund (eks. kulturinstitutioner, virksomheder, foreninger)
 • Aktører fra det omgivende samfund inviteres ind i læringsrummet på skolen – og bidrager med en faglig ekspertise inde for givent område Eleverne er inviteret ud i en anden kontekst ude i det omgivende samfund (eks. kulturinstitutioner, virksomheder, foreninger)

Aktiviteterne i Åben skole regi er i et vist omfang givet fastsat fra kommunalt hold. 

Ekskursioner/Åben skole skal efter deres formål og indhold ligge inden for folkeskolelovens rammer. Da en ekskursion/åben skole normalt vil være en del af den daglige undervisning, kan forberedelsen og opfølgningen foregå i undervisningstiden, og der er mødepligt for eleverne.

Hytteture og lejrskoler:

Ved en hyttetur forstås en tur med en enkelt overnatning. Ved et lejrskoleophold forstås i denne forbindelse undervisning over flere skoledage.

Begge er henlagt til en lokalitet uden for skolen med det formål at give eleverne lejlighed til på stedet at gøre erfaringer, som ikke kan gøres i skolen med hensyn til emner og fagområder, der har tilknytning til den daglige undervisning.

Lejrskoler kan tilrettelægges med indkvartering i private hjem eventuelt i samarbejde med en skole i en venskabsby el. lign. Ved privat indkvartering er eleverne ikke undergivet skolens tilsynspligt, og eleverne betragtes i forsikringsmæssig henseende som gæster hos værtsfamilien.

Da hytteture og lejrskoler efter deres formål og indhold er et integreret led i den samlede løbende undervisning i en bestemt klasse eller på et bestemt hold, er der mødepligt for eleverne.

Selv om eleverne har mødepligt, antages det imidlertid, at skolen ikke kan gennemtvinge en udvidelse af undervisningstiden til også at omfatte overnatning ude for den elev, der af særlige grunde ikke ønsker dette. For elever, der ikke deltager i lejrskolen, tilrettelægger skolen anden undervisning.

Hyttetur:

 • I 3. klasse deltager eleverne i en aktivitet med én overnatning.
 • Rejsemål inden for landets grænser.
 • Udgifterne afholdes af skolens budget.
 • Der kan opkræves 75 kr./elev/dag til dækning af kost.
 • For hytteture gælder, at de er en del af klassens årsplan og er en integreret del af undervisningen.

 

Lejrskoler:

Lejrskole på mellemtrinnet

 • I 6. klasse deltager eleverne i en aktivitet med to overnatninger.
 • Rejsemål inden for landets grænser.
 • Udgifterne afholdes af skolens budget.
 • Der kan opkræves 75 kr./elev/dag til dækning af kost.
 • For lejrskoler gælder, at de er en del af klassens årsplan og er en integreret del af undervisningen.

 

Lejrskole i udskolingen

 • I 9. klasse deltager eleverne i en aktivitet med 4 overnatninger.
 • Rejsemål kan være inden for eller uden for landets grænser.
 • Udgifterne afholdes af skolens budget.
 • Der kan opkræves 75 kr./elev/dag til dækning af kost.
 • For lejrskoler gælder, at de er en del af klassens årsplan og er en integreret del af undervisningen.

 

Specifikt for lejrskole

 • Det er skolens holdning, at de af skolen afsatte midler til lejrskoler skal være bestemmende for lejrskolernes omfang.
 • Skolen ønsker ikke, at der laves arrangementer eller indsamlinger med det formål at arrangere større eller dyrere lejrskoler.
 • Klasseforældrerådene i de enkelte klasser kan på forskellig vis indsamle beløb, der kan benyttes til at give eleverne ekstra oplevelser på turen, fx i den periode, der må betegnes som elevernes fritid (biograftur, teatertur, Tivoli-tur, tur i svømmehal eller lignende) Forældreindsamlede beløb må aldrig være en betingelse for turens gennemførelse.
 • De indkomne beløb skal fordeles ligeligt mellem alle deltagere i arrangementet, uanset om man har bidraget til indsamlingen eller ej. Skolen/klasselæreren må ikke stå som indsamler eller opkræver og må ikke være i besiddelse af beløbene gennem længere tid.
 • Klasseforældrerådet opfordres til ved eventuelle indsamlinger at sikre de enkelte forældres anonymitet.

 

Vedtaget i bestyrelsen d.16.1.20