Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Anti-mobbe strategi

Ulstrup

Din, Min, Vores

                                                                        Skole

Elever på Ulstrup Skole skal leve op til skolens værdier, som de fremgår af skolens værdigrundlag. Som elev på skolen skal man deltage i skolens fællesskab og opføre sig med respekt og tolerance. Elevernes trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at være i skole. 

Formålet med denne antimobbestrategi er at sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning, herunder digital mobning, både på skolen og i fritiden. Ulstrup Skole vil ikke tolerere mobning i nogen form. Mobning er et fælles problem, som skolen og hjemmet (alle) har et ansvar for at forebygge og reagere på.

 

Definition af mobning

Mobning foregår i og omkring et gruppefællesskab både off- og online, hvor flere personer har mere eller mindre synlige og skiftende roller. En person er mobbet, når personen gentagne gange og over en vis tid, bliver udsat for negative, krænkende handlinger fra en eller flere personer. Mobning er ikke altid en bevidst handling.

Udstødelseshandlinger i forbindelse med mobning bærer præg af eksklusion eller fornedrelse.

Ofte er der tale om systematisk udelukkelse, der f.eks. kan komme til udtryk ved, at det er den samme person, der er offer for handlingerne, hvilket kan føre til en stærk følelse af eksklusion, nedgørelse og mistrivsel. 

Mobning kan tage mange former:

Verbalt: f.eks. øgenavne, grimme eller sårende bemærkninger
Socialt: f.eks. at andre vender øjne af eleven, hvisken, tavshed eller at eleven bliver holdt uden for fællesskabet
Materielt: f.eks. at eleven får ødelagt sine ting
Psykisk: f.eks. at eleven bliver truet eller tvunget til noget, usynliggjort i klassen
Fysisk: f.eks. direkte forfølgelse eller at eleven bliver slået eller sparket

 

Digital mobning

Digital mobning kan være sværere at opdage, da den er mere anonym, og rollerne kan være mere uklare. Digital mobning dækker over krænkende, nedværdigende og ekskluderende handlinger, som børn og unge udsættes for gennem sociale medier. Den adskiller sig fra den ikke-digitale mobning, da den også kan foregå uden for skoletiden.

Eksempler på digital mobning er:

 • At lægge eller dele krænkende eller diskriminerende tekster eller billeder på sociale medier
 • At udelukke bestemte personer fra sociale fora, fx en klassegruppe på Facebook.
 • Hvis en gruppe bevidst ignorerer eller kommer med negativ feedback på bestemte personers opslag
 • Negativ omtale bag personens ryg

 

På Ulstrup Skole har alle et medansvar for at fremme den positive trivsel

Forventninger til skolens ledelse:

 • sikrer kendskab til skolens antimobbestrategi
 • sikrer at der i alle klasser arbejdes med sociale kompetencer
 • sikrer at der er et fornuftigt tilsyn med elevernes aktiviteter i frikvartererne.
 • sikrer at der findes en fælles handleplan, som kan anvendes såvel på skole- som på klasse/gruppeniveau.
 • skal gennemføre årlige undersøgelser af undervisningsmiljøet hos medarbejdere og elever

Forventninger til medarbejderne:

 • opmærksomhed på klassens og enkeltelevers trivsel
 • drøfter ved skolestart, hvad god klasserumskultur er, og hvordan man sikrer trivsel og undgår konflikter og mobning
 • opstiller klasseregler, herunder regler for en god digital tone
 • laver fællesskabsfremmende aktiviteter   
 • der indskrives i årsplaner for alle klasser, hvordan der løbende bliver sat fokus på trivsel og antimobning. Klassens fællesskab er fast emne på forældremøder. Hvert år opdaterer hver enkelt klasse deres årsplan mod mobning for at sikre, at deres aftaler forholder sig til deres aktuelle hverdag og udviklingsniveau
 • Klassens fællesskab er fast emne på møder i klasseteamet

Forventninger til forældrene

 • forældre skal i ord og handling være tydelige voksne og udvise respekt for andre mennesker og deres forskellighed, f.eks. at de omtaler børn og voksne respektfuldt og at de er loyale over for skolen
 • forældre har opmærksomhed og reagerer på symptomer ved mistrivsel, bl.a. gennem henvendelse til lærerne
 • der udvises åbenhed om trivselsmæssige problemer både over for hinanden og i forhold til skolen
 • er medansvarlige for, at skolen er et fællesskab, som er åbent for alle og dermed tager tydelig afstand fra mobning
 • forældre tager deres del af ansvaret for at lære deres børn om etik på nettet og de sociale medier
 • forældre skal altid henvende sig til klassens lærere og skolens ledelse, - gerne på et tidligt tidspunkt i forløbet

Forventninger til eleverne

 • alle siger fra over for mobning
 • udviser respekt og tolerance for menneskers forskellighed; der skal være plads til alle i klassefællesskabet
 • ingen deler billeder eller film uden samtykke
 • alle opretholder en god tone, også på de sociale medier
 • inddrag lærere og forældre ved den mindste mistanke om mobning  

Når skolen håndterer mobning, er det vigtigt, at den både forholder sig til hele børnegruppen og de direkte involverede parter. Hvis der blot iværksættes tiltag over for den, der er blevet mobbet og dem, der har mobbet, vil mobningen ikke stoppe. I nogle tilfælde vil mobningen endda blive forværret. Skolen bør primært håndtere mobning ved at styrke børnegruppens trivsel og sammenhold. Det kan have stor gavnlig effekt at inddrage andre relevante nøglepersoner i håndteringen af mobning, f.eks.  AKT (Adfærd-Kontakt-Trivsel), PLC (Pædagogisk LæringsCenter) eller SSP-medarbejdere (Skole-Socialforvaltning-Politi) - særligt i forhold til mobning på digitale medier.

 

Handleplan ved mobning

Hvis en medarbejder på skolen får en henvendelse angående mobning eller selv observerer mobning, tager han/hun straks kontakt til nærmeste leder og sammen vurderer de, om der er tale om mobning. 

Alle parter omkring skolen (medarbejdere, elever og forældre) har en forpligtelse til at bringe enhver form for mobning frem i lyset og medvirke til løsning af problemet.
Kontaktlæreren er som udgangspunkt ”tovholder” i mobningssager og sørger for, at sagen og ikke ”offeret” kommer i fokus.
I sager om mobning skal både ”mobbers” og ”offers” forældre underrettes og eventuelt inddrages aktivt alt efter sagens karakter. Dette vurderes af kontaktlærer i samråd med skolelederen.
I mobbesager udarbejdes der en handleplan. Elementer i en sådan handleplan kan være:

Møde med klassens lærer/klasseteamet
Møde med mobbeoffer og forældre
Samtale mellem mobbeoffer og mobber
Orientering af klassen
Samtale i klassen om, hvordan lignende episoder kan forhindres
Indkaldelse til forældremøde

Da digital mobning kan foregå over døgnets 24 timer, må der i de tilfælde, hvor der er tale om digital mobning, foretages en vurdering af, hvor ansvaret for indsatser og koordinering i første omgang ligger. Ligger ansvaret hos hjemmet, skolen eller i samarbejdet mellem skole og hjem.
Indenfor 10 arbejdsdage udarbejder kontaktlærer i samarbejde med ledelsen en handleplan, jf. §1c, stk. 1-2: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/316.

Gentaget mobning iværksat af den samme elev vil medføre bortvisning fra skolen i op til 14 dage og en vurdering af en fortsat skolegang på Ulstrup Skole, jf. bekendtgørelsens §5, stk. 2-4: http://webarkiv.ft.dk/samling/20031/spor_sv/s124.htm

(§1c, stk. 4: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/316)