Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde med foreninger og andre

Princip for samarbejde med foreninger og andre

Formål:
At fremme de enkelte elevers alsidige udvikling og medvirke til forebyggelse af en ne-gativ social løbebane ved, at eleverne tidligt inddrages i meningsfulde lokale fritidsakti-viteter og positive sociale fællesskaber.


Samarbejdet:
Ulstrup skoles skolebestyrelse ser positive perspektiver for eleverne i samarbejdet med musikskole, billedskole, spejderne, idrætsforening, det lokale erhvervsliv og andre i lokalområdet.
Der skal i samarbejdet være fokus på, at samarbejdet bidrager til at gøre skolens un-dervisning mere aktivitetsbaseret.
Der tilstræbes, at alle skoleelever får en introduktion til foreningslivet, så eleverne bli-ver klædt på til at få et aktivt fritidsliv, når de forlader skolen.
Vi ser det som positivt at samarbejdet også kan betyde en styrkelse af forenings- og kulturtilbuddene i Ulstrup.


Udmøntning i lokalområdet:
At Ulstrup skole samarbejder med de foreninger, der er tilgængelige i lokalområdet.
Dette være sig f.eks. Ulstrup IF, musikskolen, billedskolen, efterskolen mm.
Udgangspunktet er, at de konkrete samarbejder tilrettelægges med deltagelse fra sko-le og samarbejdspartner så tiltag bidrager til at understøtte folkeskolens overordnede målsætning.


Revideret i skolebestyrelsen d.18.02.20