Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SFO

Telefonnummer for SFO: 8964 2850

Praktiske oplysninger

Ulstrup Skolefritidsordning/Klubben er en kommunal institution efter § 3, stk. 4 i Folkeskoleloven.

SFO/Klubben er beliggende på Ulstrup skole, tæt ved hallen og skoven.

Åbningstid                                                                                                                                                

Mandag-torsdag kl. 6.15 - 16.45

Fredag kl. 6.15 - 16.15

Ferielukket i sommerferien er i uge 3-5 af skolens ferie, fra den 24. dec. til 31. dec. (begge dage inkl.), dagene op til påske, dagen efter Kristi Himmelfartsdag og den 5. juni.

Der skal dog tilbydes feriepasning på lukkedage for de børn der har behov for pasning, undtagen den 24. december og den 5. juni.

Feriepasningen vil  så vidt muligt foregå i samarbejde daginstitutioner og SFO'er i Thorsø/Ulstrup.

Feriekalenderen kan findes på kommunens hjemmeside

Fremmøde kontrol

I SFO tilbyder vi fremmødekontrol, som betyder, at vi hver dag checker at Jeres barn kommer i SFO. Fravær fra skolen opfattes som fravær fra SFO. Hvis barnet derimod er i skole, men skal holde fri fra SFO, skal der gives besked. Ved invitation til fødselsdage går vi ud fra, at alle drenge/piger eller hele klassen skal med, medmindre vi hører andet. Beskeder gives senest kl. 12 samme dag.                                    

Afhentning SFO

Vi opfordrer Jer, så vidt muligt, til selv, at hente Jeres barn. Det giver mulighed for at se hvad barnet laver, lade det få tid til at trække sig ud af legen og få ryddet op efter sig.

Aktiviteter og ture ud ad huset foregår i tidsrummet kl. 14.00-15.30. Er det vigtigt, at Jeres barn kan hentes i SFO inden kl. 15.30, giv da venligst besked.

Bliver barnet hentet af andre skal det meddeles en voksen.

Bliver der et tidspunkt, hvor I føler Jeres barn er moden nok til selv at gå eller køre med bus hjem, vil vi gerne være behjælpelige med at give barnet besked om gå hjem tid. 

Vi opfordrer til at børnene først afhentes når de planlagte aktiviteter er slut.

Morgenmad

Hvis dit barn skal have morgenmad i SFO, skal I selv medbringe det. Det medfører så at barnet senest kommer i Sfo kl. 7.30. For at have energi til hele dagen, er det vigtigt at undlade sukkerholdige morgenmadsprodukter. I stedet foreslår vi havregryn, cornflakes, grovboller, müesli og lignende. Morgenmad stilles i skab og køleskab i køkkenet.

Påklædning

Vi forventer, at Jeres barn er klædt på efter årstiden og har skiftetøj, overtrækstøj, gummistøvler og lignende med. Derudover er det en god ide at aftale med barnet, hvilken påklædning der er passende.

Obs! Ingen snore i overtøj. Vi forventer, at I sammen med Jeres barn, holder orden i garderoben. Tøm venligst garderoben op til ferier. Ingen udefodtøj indendørs i perioden fra efterårsferien og til påske. Husk navn i tøj og fodtøj.

Legetøj

Hvis Jeres barn medbringer legetøj, har det selv ansvaret for det.

Hvis barnet medbringer mobiltelefon, skal den ligge i tasken i SFO tiden.

Det er ikke tilladt at tage billeder af andre uden samråd med en voksen.

Skal børnene ringe hjem, skal det være i samråd med en voksen.

Børnene må i perioder af året,spille på div. medbragte  ”maskiner”(DS, mobiltelefon) om fredagen.

Skateboard/waveboard/rulleskøjter kræver som minimum brug af hjelm som selv medbringes. 

Badning

Om sommeren bader vi i badebassin. Børnene skal medbringe bade-/skiftetøj. Hvis Jeres barn ikke må bade, gives besked herom.

Skolefridage

De dage, hvor skolen har lukket og vi har åben, kan de børn, der har behov, være her hele dagen. De dage foregår der ofte andre aktiviteter end i det daglige f.eks. maddage og små ture. Til visse aktiviteter opkræves et lille beløb.

Trivsel

For at barnet trives bedst muligt, er det vigtigt, at I informerer os, hvis der sker ændringer i barnets hverdag. Det kan f.eks. være ændrede familieforhold og lign.

Hvis der er noget I er i tvivl om, er det vigtigt I kontakter os, så evt. tvivl kan blive afklaret. Man er altid velkommen til at tale med personalet om barnets trivsel.

Betaling

Betaling bliver månedsvis opkrævet af Favrskov Kommune. Der kan søges hel eller delvis friplads ved Favrskov Kommune.

Ind - og Udmeldelse

Ind-og udmeldelse til SFO,SFOKlub skal ske digetalt på www.favrskov.dk/pladsanvisning via NemId.

Indmeldelse er altid pr. 1. eller 16. i måneden.

Udmeldelse skal altid ske med minimum 1 måneds varsel til enten den 15. eller sidste dag i måneden.

Angående 3. årgang:

Jeres barn bliver automatisk udmeldt fra SFO pr. 31. juli når det skal i 4. klasse.

Så det er vigtigt at I som forældrene aktivt indmelder jeres barn i SFOklub på www.favrskov.dk/pladsanvisning via NemId.

Jeres barn bliver automatisk udmeldt af SFOklub pr. 31. juli når det skal i 7. klasse.

                          

Ulstrup skoles SFO:

SFO'en er børnenes fritid med fokus på børnenes trivsel, den frie leg og alsidige aktiviteter.

Børnene er om eftermiddagen blandet på tværs af de aldersblandede grupper og årgange/klassetrin.

SFO'en vil fysisk være indrettet funktionsopdelt og være placeret i forlængelse af håndværk og design.

Aktiviteter: katalogtilbud, kreative værksteder, bevægelsesaktiviteter og traditioner.

Værdigrundlag:

 • SFO'en skal være et trygt sted at være, hvor vi voksne er nærværende, lydhøre og anerkendende.

 • Børnene skal have mulighed for at opleve sig selv som afholdte og værdsatte individer, som er beskyttet af fællesskabet.

 • Børnene skal lære at se og forstå samspillet og de uenigheder, der kan opstå med andre børn og voksne.

 • Børnene skal både kunne mærke deres egne grænser, kunne sige fra og til, og på samme tid indgå som en social del af det større fællesskab, der gør verden sjov og udfordrende at være i.

 • Børn har behov for at lære at tackle de mange forskellige følelser, der opstår i fællesskabet, lige fra venskab til ligegyldighed og konkurrence.

 • Voksne er vigtige medspillere, når de følelsesmæssige erfaringer omsættes til adfærd.

 • Børn har brug for udfordringer. De kan få styrket deres selvværd ved at forfølge små ideer og skabe egne projekter.

 • Det er vigtigt, at børnene får mulighed for at få et bredt kendskab både til sig selv og andre, så de bedre kan give plads til hinandens forskelligheder.

Fundament for forældresamarbejdet i Ulstrup skoles SFO.

Samarbejdet mellem forældre og SFO er helt central i SFO's daglige praksis, hvor forældre og personale er ligeværdige samarbejdspartnere. Det er vigtigt at støtte op om barnet og fællesskabet, udvise fleksibilitet og respekt for hinanden. Det er vigtigt at være åbne overfor hinanden, at turde tale sammen, også selv om det kan være svært. Vi har en gensidig tro på, at både forældre og personale vil barnet det bedste. Vi vil arbejde på i fællesskab at have fokus på en tidlig indsats. Fundamentet er god kommunikation, opfølgning og løbende dialog i forhold til barnets trivsel.

SFO / børnehave- og skolesamarbejdet er helt overordnet at fremme barnets trivsel.

Læringsmål og plan for forløb:

Delmål:

   

Mål for forløb

Fri leg

 • At børnene får mulighed for at tage ansvar for at bruge deres egen fritid.
 • At børnene får mulighed for at udvikle deres personlige og sociale kompetencer. Det kræver meget af børn at navigere i den frie leg; at finde sammen med nogen i leg, at finde ud af at byde ind med noget i legen samtidig med at kunne lytte til andre i leg, at løse konflikter, tale pænt til og om andre og tage et medansvar for sine omgivelser.
 • At børnene får mulighed for at indgå i det forpligtende fællesskab, hvor pædagogerne hjælper børnene til at blive selvforvaltende i leg, oprydning, konfliktløsning og i at hjælpe hinanden.
 

 

Aktiviteter

 • Børnene igangsætter deres egne ideer og har tid til at fordybe sig i deres egne meningsfyldte aktiviteter. Herigennem udvikler barnet vigtige egenskaber som selvstændighed, selvværd, kreativitet og social ansvarlighed.
 • Børnene præsenteres for muligheder og inspireres til lege og aktiviteter i gode fysiske og inspirerende rammer både ude og inde med alsidigt udvalg af legetøj og materialer.
 • At pædagogerne hjælper og motiverer børn, der har svært ved at komme i gang med at lege med nogen.
 

 

Resurser

 • At der dagligt er 1-2 pædagoger, der tager sig af omsorg, relationer og trivsel.
 

 

Tegn på læring

 • At børnene vedligeholder tidligere venskaber, men også giver plads til andre børn i legen.
 • At der opstår helt nye venskaber, legegrupper.
 • At børnene klarer flere løsninger på konflikter selv.
 • At nye lege kommer i gang og udvikles på børnenes initiativ.
 • At børnene passer godt på hinanden og på de ting, der er omkring dem.
 • At de rydder op efter sig selv og hjælper andre.
 

 

Evaluering

 • Samtaler med børnene.
 • Iagttagelser af børnenes leg.
 • Pædagogerne deler evalueringerne med hinanden og giver respons.
 

 

Læringsmål og plan for forløb:

Delmål

 

 

Mål for forløb

Kreative værksteder

 

At børnene får mulighed for at eksperimentere med  forskellige materialer i forskellige læringsrum/værksteder, og dermed styrke fantasien, nysgerrigheden og evnen til at udtrykke sig på forskellige måder.

 

At børnene gennem skabende processer i små og store grupper styrker deres fællesskabsfølelse og får inspiration til nye lege relationer.

 

At barnet oplever glæden ved at skabe et produkt som de selv eller andre kan få glæde af.

 

 

Aktiviteter

Tegne/male, sy, drama, træ, bagning m.m.

 

 

Ressourser

 

 

 

Tegn på læring

At børnene på eget initiativ opsøger aktiviteten/værkstedet.

At de får nye ideer/færdigheder og finder nye anvendelses muligheder for de forskellige materialer.

At de hjælper hinanden / lærer af hinanden/ videns deler.

 

 

Evaluering

Evaluere undervejs i forløbet sammen med børnene.

Evaluere efter hver værksteds periode.

 

 

Læringsmål og plan for forløb:

Delmål:

   

Mål for forløb

 • Fordybelse i aktivitet eller emne over en længere periode efter eget valg og i samråd med forældre.
 

Aktiviteter

Aktiviteter i samlingssalen, hallen, kreative aktiviteter, aktiviteter ud af huset, IT, forfatterværksted.

 

Resurser

 

 

Tegn på læring

 • At børnene gerne vil deltage en anden gang
 • At de gør brug af det, de har lært
 

Evaluering

 • Ved færdigheder og læring kan vi se, om de flytter sig
 • Evaluere med børnene undervejs i forløbet og til slut.
 • Personalet deler evalueringerne med hinanden og giver respons.
 

Læringsmål og plan for forløb:

Delmål

   

Mål for forløb

Bevægelsesaktiviteter

 

 • At udvikle gode vaner for fysisk aktivitet dagligt.
 • At fremme børns lyst til leg og bevægelse.
 • At børnene har det sjovt, viser glæde og interesse for bevægelse.
 • At styrke børnenes grov- og finmotorik, og øge deres kropsbevidsthed.
 

 

Aktiviteter

Hallen, samlingssalen, legepladsen, sportspladsen, parkourbanen, natur områder/skov.

Cykelture, sjov leg og bevægelse, gamle lege, bevægelse med fagligt indhold, rideskole, musiklege/stop-dans, bold spil, gå/løbe ture, poste løb med forhindringer.

 

 

Resurser

At der dagligt er 1-2 bevægelsesaktiviteter.

 

 

Tegn på læring

 • At børnene har lyst til at deltage og vælger sig på igen.
 • At børnene bruger det, de har lært og selv sætter aktiviteter i gang.
 • At børnene mestrer nye færdigheder fin- og grovmotorisk.
 

 

Evaluering

 • Aktiviteterne evalueres løbende.
 • Evaluering på det enkelte barn.
 • Pædagogerne arbejder sammen om nye tiltag.
 

 

Læringsmål og plan for forløb:

Delmål

   

Mål for forløb

Traditioner

 • Noget at se frem til/højdepunkter.
 • Fællesskab/sammenhold.
 • Genkendelse/forventning.
 

 

Aktiviteter

 • Tema aktiviteter, kaffe på kanden
 • Skolefest.
 • Emneuger, , trivselsdag, sikker internetdag.

 

Årsplaner:

 1. Årgangsuge.
 2. Kost- og bevægelsesuge.
 3. Drenge/pige uge
 4. Rekorduge.
 

 

Resurser

   

 

Tegn på læring

 • At de gerne vil deltage næste gang.
 • Udviser interesse.
 

 

Evaluering

 • Evaluerer med børnene.
 • Personalet evaluerer med hinanden og giver respons.
 • Nye tiltag.