Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen på Ulstrup Skole består af;

  • 7 forældrerepræsentanter, hvor af den ene er Skolebestyrelsesformand
  • Skoleleder 
  • Viceskoleleder
  • SFO-leder
  • 2 medarbejderrepræsentanter
  • 2 elevrådsrepræsentanter

 

Forretningsorden for bestyrelsen på Ulstrup skole

Ved Ulstrup Skole er skolebestyrelsen sammensat af: syv forældre - valgt af skolens forældregruppe, to medarbejdere - valgt af skolens personale, to elever - valgt af eleverne.

Som forældrerepræsentant bliver man valgt for en fireårig periode med rullende valg, så der kan maksimalt træde fire nye forældre ind i bestyrelsen hvert år.

Det påstræbes, at der er mindst en forældrerepræsentant fra hver af de tre afdelinger. Der vælges to suppleanter for de forældre-valgte. Skolens leder, dennes stedfortræder og SFO leder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner, og de deltager i skolebestyrelsens møder, uden stemmeret.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Bestyrelsen deltager ligeledes i kommunalt regi, hvis dette er nødvendigt.

Skolebestyrelsens arbejde dækker hele skolens virksomhed, det vil sige fra før-skole til og med 9. klassetrin. Desuden beskæftiger de sig også med forhold vedrørende skolefritidsordning og f.eks. skolens samarbejde med lokalsamfundet.

Bestyrelsens vigtigste opgave er at fastsætte principper og grundtanker for skolens virksomhed. Principperne fastlægger, hvilke værdier skolen skal præges af, og hvilken retning skolen skal bevæge sig i. Bestyrelsen skal endvidere godkende skolens budget og undervisningsmidler.

Skolebestyrelsen fører tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog undtagen personale- og elevsager. Skolebestyrelsen kan, fra skolens leder, indhente 2 den oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet. Tilsynet består i, at skolebestyrelsen udbeder sig en redegørelse for en bestemt sag eller område fra skolelederen. Hvis tilsynet tager udgangspunkt i sager vedrørende konkrete elever eller ansatte, er skolelederen underkastet lovens almindelige bestemmelser om tavshedspligt. Tilsynet foregår på skolebestyrelsens møder. Der er ikke noget i vejen for, at det tager udgangspunkt i konkrete iagttagelser eller oplevelser, skolebestyrelsens medlemmer har haft i deres færden på skolen, eller konkrete forældrehenvendelser.

Skolebestyrelsen har ret til at overvære undervisningen i klasserne, efter aftale med skolens leder.

Skolebestyrelsen har ca. ti møder om året. Ét af møderne er med de øvrige forældre på skolen, hvor emner af interesse for skolen, tages op i dialog mellem skolebestyrelsen og forældrekredsen.

På mødet med de andre forældre foretages der valg af de nye forældrerepræsentanter og suppleanter til bestyrelsen. Det er den siddende formands ansvar at der bliver afholdt valg efter de gældende regler herom. Bestyrelsen konstituerer sig på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Skolebestyrelsen bestræber sig på at mindst ét medlem af bestyrelsen deltager i møderne på de enkelte klassetrin, og at de forældrevalgte fra bestyrelsen deltager i mindst et møde med lærergruppen om året.

Vedtaget på skolebestyrelsens årsmøde d.19.06.19